مشاوره کسب و کار وموفقیت شخصی

مشاوره شخصی

20%
حالت نمایش در شب

مشاوره شخصی

در مشاوره شخصی شخصیت شما مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد و گزارشی از نقاط قوت و ضعف شما و توانایی های ذهنی و پاسخ سوالات کلیدی به همراه پیشنهاداتی مبتنی بر توانمندی های شخص شما به صورت مستند تقدیم می گردد.