مشاوره کسب و کار وموفقیت شخصی

طراحی اپلیکیشن موبایل(سطح۱)

حالت نمایش در شب

این سطح طراحی اپلیکیشن برای موضوعات ساده مناسب می باشد.