مشاورین کسب و کار خلاق

آزمون شخصیت شغلی

محمدرضا حمزه ای

مشاور و مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین