سامانه مشاوره آنلاین کسب و کار و موفقیت شخصی

مشاوره کسب و کار به چند دلیل برای شما مفید است

مشاوره کسب و کار به چند دلیل برای شما مفید است

 

اولین دلیل نداشتن دانش تخصصی تبلیغات است 

مراجعه نکردن به متخصص؛ عواقب و ضرر های مالی ، ذهنی ،انگیزشی و اعتباری و اثران منفی زیادی در بر دارد که خود ما با آزمون و خطا ایجاد می کنیم.

 

دومین دلیل جایگاه متخصصین کسب و کار می باشد

امروزه با توجه به سرعت تغییر و تحولات فنون تخصصی هر رشته ،اصول مدیریت حکم می کند برای هر تخصصی مسئول متخصص آن به کار گرفته شود

بطور مثال برای امور مالی : متخصصین حسابداری و مالی ، برای امور تبلیغات : مشاورین و مجریان تبلیغاتی ، برای امور فناوری اطلاعات : متخصصین IT

و مدیر یک کسب و کار باید با تمرکز در جایگاه خود فعالیت کند و جهت نظارت و افزایش دانش خود از مشاورین کسب و کار  استفاده کند.

 

 

سومین دلیل طراحی نقشه راه و پلن های مشاوره ای می باشد

باتوجه به اینکه طراحی نقشه راه و  پلن های مشاوره ای یک امر کاملا تخصصی می باشد هر کسب و کار نیازمند به دریافت مشاوره در این موارد می باشد.

چهارمین دلیل صرفه جویی در زمان است

 

پنجمین دلیل نظارت و قضاوت توسط شخص سوم بر شما و مشتریان شما می باشد

 

ششمین دلیل نداشتن تجربه در کسب و کار های مشابه و مرتبط است

 

محمدرضا حمزه ای

مشاور و مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین

نوشته‌های مرتبط