مشاوره کسب و کار وموفقیت شخصی

شرایط و ضوابط

در یافت مشاوره از گروه مشاورین کسب و کار خلاق شرایط و ضوابط  پیچیده ایی ندارد و صرفا  صداقت در ارائه گفتمان  و اطلاعات  تنها شرط  ارائه مشاوره با کیفیت می باشد.